Thứ Sáu, 24 tháng 4, 2020

Pomerium (GitHub Repo)

Pomerium là một proxy nhận biết-thực thể cho phép truy cập an toàn vào các ứng dụng nội bộ. Hệ thống này cung cấp một giao diện để thêm kiểm soát truy cập. Pomerium xử lý cả các yêu cầu nội bộ và bên ngoài, và có thể được sử dụng như là một thay thế VPN.

Nguồn Github

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét