Thứ Hai, 30 tháng 8, 2021

Trang web Inertia ( để tạo single-page app hoàn toàn dựa trên JavaScript mà không cần tạo API)

Trang web Inertia

Inertia tận dụng các khuôn khổ phía máy chủ hiện có để tạo các ứng dụng một trang được hiển thị đầy đủ phía máy khách. Nó cho phép các nhà phát triển xây dựng ứng dụng một trang hoàn toàn dựa trên JavaScript mà không cần tạo API. Có sẵn một ứng dụng demo.Bashly (GitHub Repo)

Bashly là một khung và trình tạo CLI bash. Nó có thể tạo các công cụ dòng lệnh giàu tính năng với văn bản sử dụng và màn hình trợ giúp, đối số vị trí, cờ tùy chọn, v.v. 


Miller (GitHub Repo)

Miller có thể chỉnh sửa các trường được đặt tên trong tệp CSV, TSV, JSON và các tệp được lập chỉ mục theo vị trí mà không cần đếm các chỉ số vị trí. Nó có thể thêm, bớt và sắp xếp các trường, tổng hợp thống kê, in đẹp và hơn thế nữa. 


Maytinhxuan 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét