Thứ Hai, 24 tháng 6, 2019

Những thay đổi sắp tới của Google Photos và Google Drive từ ngày 10 tháng 7 năm 2019


Điều gì sẽ xảy ra?

Kể từ ngày 10 tháng 7 năm 2019, Google Photos và Google Drive sẽ không tự động đồng bộ hóa nữa. Những thay đổi này sẽ cho phép bạn dễ dàng chọn nơi lưu trữ ảnh và video trên nhiều sản phẩm.
 • Khi bạn tải lên hoặc xóa ảnh trong Google Drive hoặc Google Photos, các thay đổi sẽ không áp dụng trong dịch vụ khác.
 • Trên photos.google.com, bạn sẽ có thể sao chép ảnh và video từ Google Drive sang Google Photos.
 • Các ảnh và video mà bạn sao chép giữa Google Drive và Google Photos sẽ được tính vào dung lượng lưu trữ của bạn. Tìm hiểu thêm.
 • Ảnh và video bạn hiện có vẫn ở trong Google Photos và Google Drive.

Bạn cần làm gì?

Trường hợp bạn đồng bộ hóa ảnh và video từ Google Drive trong Google Photos

Kiểm tra xem bạn có đồng bộ hóa ảnh và video từ Google Drive trong Google Photos không

 1. Trên máy tính, hãy truy cập vào photos.google.com/settings.
 2. Kiểm tra xem bạn có bật Google Drive hay không.
Nếu có bật thì nghĩa là bạn đang đồng bộ hóa ảnh và video từ Drive của tôi trong Google Drive sang thư viện Google Photos. Ảnh và video vẫn sẽ được đồng bộ hóa chừng nào bạn chưa tắt tùy chọn cài đặt đó.

Lưu ý: Bạn cũng có thể thấy thông báo trong Google Photos cho biết liệu bạn có đang đồng bộ hóa ảnh và video hay không.

Điều bạn cần phải biết

Nếu bạn đã bật Google Drive, thì khi những thay đổi này có hiệu lực, Drive và Photos sẽ không đồng bộ hóa với nhau nữa.
 • Sau khi những thay đổi này có hiệu lực, mọi thay đổi bạn thực hiện trong Drive sẽ chỉ áp dụng cho Drive. Mọi thay đổi bạn thực hiện trong Photos sẽ chỉ áp dụng cho Photos.
  • Ví dụ: nếu bạn tải một ảnh lên Google Drive, thì ảnh này sẽ không tải lên Google Photos trừ khi bạn tải lên đó một cách riêng biệt.
 • Mọi tệp và thư mục bạn có trong Drive sẽ vẫn còn.

Trường hợp bạn sử dụng thư mục Google Photos trong Google Drive

Kiểm tra xem bạn có sử dụng thư mục Google Photos hay không

 1. Trên máy tính, hãy truy cập vào drive.google.com.
 2. Kiểm tra xem bạn đã bật tùy chọn Tạo thư mục Google Photos chưa.
Nếu tùy chọn này hiện đang tắt thì bạn nên để nguyên như vậy. Trong thời gian chúng tôi di chuyển người dùng cũ, người dùng mới có thể nhận thấy ứng dụng hoạt động không nhất quán.
Nếu tùy chọn này hiện đang bật thì nghĩa là bạn đang đồng bộ hóa thư viện Google Photos với Google Drive.

Điều bạn cần phải biết

 • Mọi ảnh và video bạn có trong Drive sẽ vẫn còn.
 • Sau khi những thay đổi này có hiệu lực, mọi thay đổi bạn thực hiện trong Drive sẽ chỉ áp dụng cho Drive. Mọi thay đổi bạn thực hiện trong Photos sẽ chỉ áp dụng cho Photos.
  • Ví dụ: nếu bạn xóa hoặc chỉnh sửa ảnh hay thư mục trong Google Drive, thì thay đổi này sẽ không xảy ra trong Google Photos.

Trường hợp bạn tải ảnh lên Google Photos bằng tính năng Sao lưu và đồng bộ hóa

Kiểm tra xem bạn có sử dụng tính năng Sao lưu và đồng bộ hóa với Photos hay không 

 1. Kiểm tra xem bạn đã bật tùy chọn Tải ảnh và video mới thêm lên Google Photos chưa.

Điều bạn cần phải biết

 • Nếu bạn sử dụng tính năng Sao lưu và đồng bộ hóa để tải ảnh cũng như video lên Drive và Photos, thì một bản sao của ảnh hoặc video đó sẽ được tải lên mỗi dịch vụ. Tuy nhiên, bản sao này sẽ không chiếm gấp đôi dung lượng lưu trữ.
 • Nếu bạn xóa ảnh hoặc video khỏi máy tính, thì ảnh hoặc video đó sẽ không bị xóa khỏi Google Photos.
 • Nếu bạn xóa ảnh hoặc video khỏi Google Photos, thì ảnh hoặc video đó sẽ không bị xóa khỏi máy tính.

Bạn cần phải biết những điều gì khác?

Dung lượng lưu trữ

Ảnh và video đã đồng bộ hóa trước ngày 10 tháng 7 năm 2019 sẽ không chiếm thêm dung lượng lưu trữ.
Sau khi thay đổi:
 • Nếu bạn sử dụng tính năng Sao lưu và đồng bộ hóa để tải ảnh cũng như video lên Drive và Photos, thì các ảnh và video đó sẽ không chiếm gấp đôi dung lượng lưu trữ.
  • Nếu bạn xóa một bản sao, thì bản sao còn lại sẽ tiếp tục chiếm dung lượng lưu trữ.
 • Nếu bạn tải ảnh hoặc video từ Drive lên photos.google.com theo cách thủ công, thì ảnh hoặc video đó sẽ chiếm dung lượng lưu trữ ở cả hai nơi.
 • Nếu bạn xóa ảnh trong một dịch vụ, thì ảnh ở dịch vụ kia sẽ không bị xóa.

Tải ảnh và video xuống

Để tải tất cả ảnh và video xuống từ Google Photos, bạn có thể sử dụng trang Tải dữ liệu xuống.
Cảm ơn bạn đã phản hồi
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Theo GoogleSupport

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét