Thứ Bảy, 28 tháng 3, 2020

Streamz (GitHub Repo)

Streamz là một gói Python giúp bạn xây dựng đường ống dẫn để quản lý luồng liên tục của dữ liệu. Nó có thể hỗ trợ các trường hợp đơn giản sử dụng cũng như đường ống phức tạp liên quan đến việc phân nhánh, tham gia, kiểm soát dòng chảy, phản hồi, áp lực trở lại vv Streamz thể làm việc với Pandas và cuDF dataframes.

Theo github

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét