Thứ Sáu, 29 tháng 5, 2020

[GitHub Repo] Supabase

Supabase thêm API thời gian thực và RESTful vào cơ sở dữ liệu PostgreSQL hiện tại mà không cần bất kỳ mã nào. Nó có thể lắng nghe những thay đổi trong cơ sở dữ liệu PostgreSQL, bảng truy vấn và sửa đổi các hàng. Supabase có thể truy cập bằng điện thoại di động và web với các thư viện khách đơn giản và hoạt động mà không có bất kỳ thay đổi lớn nào đối với cơ sở dữ liệu của bạn.

Theo Github


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét