Thứ Sáu, 19 tháng 6, 2020

[GitHub Repo] Xây dựng Botnet của riêng bạn

Kho lưu trữ byob chứa một khung để xây dựng và vận hành một mạng botnet cơ bản. Các nhà phát triển có thể dễ dàng triển khai mã tùy chỉnh và các tính năng mới mà không cần phải viết Công cụ quản trị từ xa hoặc Command & Control Server từ đầu. RAT có thể tải mã từ xa vào bộ nhớ và thực thi nó trên máy đích mà không cần ghi bất cứ gì vào đĩa. Dự án này nên được sử dụng cho mục đích thử nghiệm hoặc giáo dục được ủy quyền.

Theo github

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét