Thứ Sáu, 19 tháng 6, 2020

Phương pháp tiếp cận AI đúng

Những gì chúng ta hiện đang gọi AI là các chương trình máy tính. Học sâu không phải là phép thuật và nó chỉ là một cách khác để xây dựng các chương trình máy tính. Các chương trình có thể được viết thủ công, được tạo từ các thông số logic cấp cao hoặc được tạo dựa trên dữ liệu. AI thương mại xem xét giải quyết các vấn đề với công nghệ có sẵn cho chúng ta. Cách tiếp cận khoa học lý tưởng là xây dựng một hệ thống có thể phát triển các biểu tượng tượng trưng cấp cao và có thể tự điều khiển các biểu tượng này. Nhiều nhà nghiên cứu AI không quan tâm đến việc giải quyết vấn đề này, với hầu hết các lĩnh vực tập trung vào việc tận hưởng thành công của AI trong các ứng dụng không quan trọng.

Theo blog.piekniewski.info

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét