Thứ Ba, 16 tháng 6, 2020

[Trang web hay] Math to Code


Math to Code là một hướng dẫn tương tác để dạy các kỹ sư cách sử dụng thư viện NumPy của Python. Nó rất hữu ích trong việc gợi ý cú pháp NumPy. Có 13 phần, mỗi phần có phần giải thích về hàm NumPy, một bài tập nhỏ và tùy chọn hiển thị các giải pháp nếu bạn gặp khó khăn.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét