Thứ Sáu, 3 tháng 7, 2020

Giới thiệu về chuyển đổi CSS (CSS3)

Nguồn: elsonmichael.dev

Với việc giới thiệu hoạt hình CSS, các nhà phát triển không còn phải viết hoạt hình bằng JavaScript. Thuộc tính chuyển đổi trong CSS cho phép các phần tử thay đổi giá trị trong một khoảng thời gian nhất định. Các nhà phát triển có thể thay đổi các thuộc tính sẽ thay đổi trong một hình ảnh động, quá trình chuyển đổi tiến hành theo thời lượng, thời gian chờ đợi trước khi quá trình chuyển đổi bắt đầu và quá trình chuyển đổi kéo dài bao lâu.

Nguồn nelsonmichael.dev

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét