Thứ Tư, 22 tháng 4, 2020

pattern.css (GitHub Repo)


pattern.css là một CSS chỉ thư viện của các khuôn mẫu. Nó hỗ trợ tất cả các trình duyệt hiện đại và các nhà phát triển có quyền kiểm soát đầy đủ màu sắc. pattern.css chỉ chiếm dưới 1KB khi nén.

Theo github

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét