Thứ Hai, 11 tháng 7, 2022

Kiến thức mọi lập trình viên nên biết là gì?

Kiến thức một lập trình viên nên beiét là gì?

Bộ sưu tập sau đây chủ yếu về kỹ thuật mà mọi nhà phát triển phần mềm nên biết, tài nguyên được giới thiệu cho mọi lập trình viên bất kể trình độ kỹ năng.

P/S: Bạn không cần phải biết thuộc lòng tất cả những điều đó để trở thành một lập trình viên. Nhưng biết những thứ sẽ giúp bạn trở nên tốt hơn! 💪

(Nguồn tại đây  - hoặc link https://bit.ly/3OZIitS)


Introduction

Falsehoods

  • Awesome Falsehoods 💊 Curated list of falsehoods programmers believe in. Check for things you do not know about Strings, Addresses, Names, Numbers, Emails, Timezones and Dates and more.

Algorithms

Data Structures

Numbers

Strings

Latency

Time

Memory

Distributed Systems

RegExp

Security

UX/Usability

SEO

Architecture

Engineering Philosophy

Practices

Career

Fine-tune Your Resume

Open Source

Remote Work

Problem Solving

Soft Skills

Mental Health

  • Awesome Mental Health
    A curated list of awesome articles, websites and resources about mental health in the software industry.

Papers on Programming

Free Books on Programming

Services 

Licenses

Where To Look For Further Info

Coding Practice Sites Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét