Thứ Sáu, 15 tháng 7, 2022

Lập trình chức năng cuối cùng đã trở thành xu hướng chủ đạo


Lập trình chức năng là một mô hình nhấn mạnh việc viết các chương trình bằng cách sử dụng các hàm không trạng thái luôn trả về cùng một giá trị khi được cung cấp cùng một đầu vào. Các hàm này không thay đổi bất kỳ dữ liệu hiện có nào hoặc sửa đổi các phần khác trong logic của ứng dụng. Mô hình nhấn mạnh sự tách biệt giữa dữ liệu và logic. Lập trình chức năng tạo ra phần mềm có thể tái sử dụng, dễ viết và gỡ lỗi. Bài viết này thảo luận về lập trình chức năng, sự gia tăng của lập trình chức năng trong các ngôn ngữ chính thống và tương lai của lập trình chức năng

Nguồn: Github

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét